SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS

Sales Conditions

VŠEOBECNÉ SMLUVNI OBCHODNÍ PODMÍNKY – REMARKETING SPOLEČNOSTI CHG-MERIDIAN AG

1. Rozsah

Následující všeobecné smluvní obchodní podmínky se vztahují na všechny produkty a služby poskytované společností CHG-MERIDIAN AG (dále jen „prodejce“), kromě jiného včetně také na prodej výhradně použitého IT vybavení a na všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že v tomto ohledu neexistuje konkrétní dohoda. Vztahují se výhradně na podnikatelské subjekty, s nimiž prodejce uzavře obchodní vztah. Žádné podmínky kupce, které jsou v rozporu se všeobecnými smluvními obchodními podmínkami nebo se od nich liší, nebudou uznány, pokud jejich platnost nebyla výslovně písemně dohodnuta. Tyto všeobecné smluvní obchodní podmínky platí také v případě, že kupec přijme zboží nebo služby od prodejce bez výhrad, a to i přesto, že si je vědom protichůdných nebo odlišných podmínek poskytnutých kupcem.

2. Tvorba dohody

2.1    
Prodejce je povinen kupci předložit písemný návrh kupní smlouvy, jejíž podmínky se zavazuje dodržet po dobu 14 dnů s platností od data odeslání kupní smlouvy. Za přijetí návrhu kupní smlouvy kupcem je považováno doručení podepsané právně závazné kopie kupní smlouvy prodejci. Návrh kupní smlouvy prodejce nabude účinnosti bez potřeby signifikace.

2.2    
Ústní kolaterální dohody a záruky nenabývají žádné účinnosti.

3. Ceny

3.1    
Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, jsou ceny uvedeny bez nákladů na dopravu na uvedenou dodací/předací adresu. Prodejce je povinen zabalit zboží do obalu vhodného pro přepravu.

3.2    
Ceny prodejce nezahrnují DPH stanovenou zákonem. DPH bude vypočtena sazbou platnou v den fakturace a bude na faktuře vyznačena samostatně. Pokud kupec nepředloží prodejci potvrzení o vývozu, je povinen prodejci uhradit DPH. Pokud kupec předloží prodejci potvrzení o vývozu po zaplacení DPH, pak je prodejce povinen DPH kupci vrátit.

4. Platební podmínky, ex-works (EXW) podle podmínek Incoterms 2020, Platební podmínky, Opoždění platby ze strany kupce

4.1    
Kupní cena je splatná okamžitě, prostřednictvím bankovního převodu a v plné výši. Platba faktury musí být provedena z firemního bankovního účtu kupce formou bankovního převodu typu SEPA, jenž je pro kupce se sídlem v zóně SEPA povinný. U kupce mimo zónu SEPA musí typ platebního příkazu příslušné banky obsahovat veškeré informace o obchodním bankovním účtu kupce (zejména číslo účtu a název banky, nebo IBAN a BIC, a taktéž jméno nebo správný název společnosti kupce).

4.2    
Zařízení podrobně popsané v kupní smlouvě je prodáno z výroby (EXW) v souladu s podmínkami Incoterms 2020 z dodací/předací adresy prodejce uvedené v kupní smlouvě.

4.3    
Zboží nebude expedováno nebo předáno, dokud nebude celá částka kupní ceny uhrazena na účet prodejce nebo dokud prodejce neobdrží potvrzení od banky provádějící transakci o tom, že byl převod proveden v plném rozsahu. Pokud je kupec v prodlení s platbou, vyhrazuje si prodejce právo účtovat standardní úroky za zákonem stanovenou sazbu. Prodejce si vyhrazuje právo nárokovat si ztráty nebo škody většího rozsahu v důsledku pochybení, pokud je lze prověřit. Práva uvedená v bodě 8. zůstávají nedotčena. Prodejce si vyhrazuje právo uplatňovat další nároky.

4.4    
Prodejce uvede v kupní smlouvě datum, kdy bude zařízení připraveno k předání (datum dostupnosti). Pokud kupec s přijetím zboží prodlévá nebo pokud dojde k zaviněnému porušení jiných povinností součinnosti, je prodejce oprávněn uplatnit práva uvedená v článku 8. Prodejce si vyhrazuje právo uplatňovat další nároky.

4.5    
Na žádost kupce může prodejce dle vlastního uvážení a na náklady kupce zaslat zařízení na jakoukoliv kupcem uvedenou adresu.

4.6    
Kupec je oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, pouze pokud byly jeho protinároky uznány konečným rozhodnutím soudu nebo pokud jsou nesporné nebo uznány prodejcem. Kupec je oprávněn uplatnit retenční právo pouze u pohledávek vzniklých ze stejného právního vztahu, které jsou nesporné nebo byly potvrzeny konečným rozhodnutím soudu.

5. Částečné dodávky

Prodejce je oprávněn provádět dílčí dodávky, a to pouze v případě obdržené zálohové platby.

6. Dodávky v rámci Společenství (vstupní certifikát)

6.1    
U dodávek uskutečněných ze Spolkové republiky Německo do jiných zemí Evropského společenství (dodávky v rámci Společenství) nebude prodejce k částce účtované kupci přidávat DPH, pokud jsou dodávky osvobozeny od DPH na základě německého zákona o dani z přidané hodnoty. Na žádost prodejce je kupující povinen spolupracovat při poskytování potřebných dokumentů požadovaných pro doložení nároku na osvobození od DPH podle německého zákona o DPH. Kupec je povinen potvrdit prodejci přijetí nebo doručení zboží v oblasti EU mimo Německo (potvrzení o doručení) jako doklad o dodání zboží osvobozeného od daně v rámci Společenství, a to zejména na první žádost prodejce.
Pro každou dodávku prodejce vytvoří vstupní certifikát a zpřístupní jej kupci, který jej zkontroluje a prodejci potvrdí jeho správnost.

6.2    
Kupec je povinen bez vyzvání prodejci oznámit své identifikační číslo pro účely DPH, informovat jej o případných změnách, poskytnout údaje o své fyzické/právnické osobě, o použití a přepravě dodaného zboží a o svých oznamovacích povinnostech v rámci statistických hlášení.

6.3    
Pokud kupec poskytne jen některé nebo neposkytne žádné nezbytné informace/dokumenty popsané v bodech 6.1 a 6.2, bude odpovědný za jakékoli následné ztráty, výdaje a náklady vzniklé prodejci, zejména za úhradu německé DPH a jakýchkoli dalších poplatků.

6.4    
Prodejce neodpovídá za následky plynoucí z nesprávných nebo zcela neuvedených informací poskytnutých kupcem, s výjimkou případů úmyslné nebo hrubé nedbalosti ze strany prodejce.

7. Vývoz

7.1    
Kupec je odpovědný za získání všech nezbytných vývozních licencí, pokud to není po prodejci vyžadováno ze zákona nebo konečným rozhodnutím správního úřadu či soudního řízení. Pokud je za získání licence/licencí odpovědný prodávající, poskytne ji/je kupujícímu v požadovaném rozsahu.

7.2    
Kupec zaručuje, že nebude vyvážet nebo znovu vyvážet zboží získané od prodejce žádné osobě, organizaci, instituci ani do žádné země přímo ani nepřímo podléhající embargu na toto zboží uvalené a v současné době nařízené Německým spolkovým úřadem pro ekonomiku a kontrolu exportu (BAFA) a Evropská unie.

8. Odstoupení a kompenzace

8.1    
Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, aniž by byla dotčena jakákoliv jeho další práva v následujících případech:

a)    
Pokud kupec neuhradí kupní cenu do tří dnů od data dostupnosti uvedeného v kupní smlouvě, nebo pokud nebude do tří dnů poskytnuto bankovní potvrzení o provedeném převodu platby.

b)    
Pokud platí podmínky uvedené v bodě 4.4 a kupec neprovedl kompletní převzetí zboží do sedmi dnů od data dostupnosti uvedeného v kupní smlouvě.

c)    
Pokud kupec jedná v rozporu se závazkem uvedeným v bodě 7.2 nebo v rozporu se svou povinností spolupracovat podle bodu 7.1 odstavce 2.

8.2    
Kupec uhradí prodejci veškeré vzniklé ztráty, kromě jiného též ztráty zisku v důsledku prodeje zařízení za nižší kupní cenu. Kupec je povinen uhradit náklady na skladování zařízení až do doby, kdy bude remarketováno a převzato. Tyto náklady budou účtovány sazbou ve výši 1,00 € za den a paletu spolu s jednorázovým administrativním poplatkem ve výši 75,00 € na objednávku. Pokud si kupec zařízení nepřevezme, budou stejné náklady na skladování účtovány kupci až do převzetí zboží.

8.3    
Kupující si vyhrazuje právo předložit doklad o menší ztrátě.

9. Přenos rizika

Riziko přechází na kupce v momentě, kdy je předmět nákupu převzat, nebo na přepravce za podmínek uvedených v bodě 4.5. Pokud platí podmínky uvedené v bodě 4.4, přechází riziko případného zničení nebo neúmyslného poškození zboží na kupce v okamžiku, kdy z jeho strany dojde k prodlení převzetí nebo úhrady zboží.
Kupec odpovídá za veškeré náklady a rizika související s přepravou od okamžiku převzetí rizika. Tyto náklady zahrnují mimo jiné přepravní náklady, cla a spotřební daň, daně a jiné veřejné poplatky, náklady na celní formality pro dovoz a vývoz, pojištění a náklady způsobené ztrátou, poškozením, prodleními atd.

10. Záruka

10.1    
Prodávané zboží představuje použité zařízení, na které není poskytována žádná záruka. Prodejce neposkytuje v souvislosti s kupní smlouvou žádné záruky kvality nebo životnosti kromě těch, které jsou uvedeny v bodě 10.2. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za vzájemnou kompatibilitu různých zařízení a dílů. To platí také pro kompatibilitu dodaného zařízení se stávajícím IT zařízením zákazníka.

10.2    
Prodejce zaručuje, že zařízení, které je výslovně popsáno jako typ A nebo typ B, bude splňovat následující popis. Zařízení typu A: prodejce zaručuje, že použité zařízení nebude vykazovat vizuální ani technické vady kromě běžného opotřebení po dobu stanovenou v kupní smlouvě. Pro zařízení typu B: prodejce zaručuje, že použité zařízení s vizuálními (kosmetickými) vadami, které neovlivňují výkon zařízení, bude prosto technických závad po dobu stanovenou v kupní smlouvě. Pokud některé zařízení nesplňuje podmínky těchto záruk, je kupec oprávněn v období vymezeném v kupní smlouvě zařízení vrátit prodejci. Záruční lhůta začíná dnem, kdy je zařízení převzato kupcem nebo datem expedice.

10.3    
Všechny reklamace v rámci záruky musí být uplatněny písemně vyplněním formuláře RMA a budou provedeny na náklady kupce. Formulář RMA získáte na vyžádání nebo stažením z webových stránek prodejce (www.chg-meridian.de) ve formátu PDF.

10.4    
Záruka prodejce dle bodu 10.2 se nevztahuje na baterie a spotřební materiál.

10.5    
Není-li výslovně uvedeno v kupní smlouvě, záruka také nezahrnuje software, návody, počítačové příslušenství, jako jsou notebooky, klávesnice, kabely, myši a služby technické podpory. Pokud je součástí objednávky software, bude kupci poskytnuto právo na jeho používání. Jakékoli kopírování, přenos nebo další prodej softwaru vyžaduje povolení nebo předchozí schválení ze strany majitele práv. Kupec se zejména zavazuje, že se seznámí s podmínkami používání a využitím licence společnosti MICROSOFT a bude je dodržovat. Kupec bude zcela odpovědný za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku porušení těchto práv k používání.

11. Odpovědnost

11.1    
V případě, že kupec vznese nárok na náhradu škody vzniklé úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany prodejce, zprostředkovatelů nebo zástupců prodejce, ponese odpovědnost za škodu prodejce, a to v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud není prodejce obviněn z úmyslného porušení smlouvy, bude odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou a typickou ztrátu.

11.2    
Odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku smrti nebo úrazu zůstává nedotčena, pokud dojde k pochybení na straně prodejce. Závazná zodpovědnost vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem zůstává nedotčena. Prodejce bude rovněž odpovědný podle dalších právních předpisů, pokud z vlastní viny poruší jakoukoliv podstatnou smluvní povinnost, i když v takovém případě je odpovědnost za škodu omezena na typickou a předvídatelnou ztrátu.

11.3    
Jakákoliv odpovědnost za škody, které převyšují odpovědnost uvedenou v bodech 11.1 a 11. 2 je tímto vyloučena bez ohledu na právní důvody, na jejichž základě je nárok vznesen. To se vztahuje zejména na nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku culpa in contrahendo (zavinění při uzavření smlouvy) nebo z jiného nedostatku či deliktního nároku na náhradu škody na majetku.

11.4    
Vyloučení nebo omezení odpovědnosti prodejce vůči kupci za škodu se vztahuje také na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a agentů prodejce.

11.5 
Prodejce neodpovídá kupci za žádné selhání při plnění smlouvy nebo jakéhokoliv neplnění v případě, že k selhání nebo pochybení došlo v důsledku přírodních katastrof, požáru, povodně, válečných stavů, stávek, průmyslových sporů, nedodání nebo pozdního dodání příslušenství nebo státních či úředních zásahů nebo předpisů.

12. Vymezení vlastnického práva

Prodejce si vyhrazuje vlastnictví předmětu prodeje až do přijetí všech plateb vzniklých z obchodního vztahu s kupcem.

13. Rozhodné právo, místo jurisdikce, místo plnění a částečná neplatnost

13.1    
Tyto všeobecné smluvní obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi prodejcem a kupcem se řídí zákony Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG) se nebude za žádných okolností uplatňovat.

13.2    
Pokud je kupcem běžný obchodník (Vollkaufmann) nebo právnická osoba zapsaná podle veřejného práva nebo subjekt zvláštního účelu organizovaný podle veřejného práva, bude místem jurisdikce pro všechny spory Ravensburg, Německo. Stejné místo jurisdikce platí i v případě, že kupec nemá běžné sídlo v Spolkové republice, nebo pokud se jeho sídlo nebo obvyklé sídlo nachází v zahraničí po uzavření smlouvy, nebo pokud je v době soudního řízení neznámé. Toto nemá vliv na právo prodejce podat žalobu proti kupci v místě sídla kupce.

13.3    
Místem plnění je Gross-Gerau, Německo.

13.4    
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných smluvních obchodních podmínek nebo jiných smluv byla zčásti nebo zcela neplatná (nebo se stala neplatnými), nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení a dohod. Totéž platí v případě chybějícího bodu ve smlouvě. Neplatná nebo chybějící ustanovení či dohody budou nahrazeny příslušnými ustanoveními, která budou v souladu se zákonem odrážet to, co strany zamýšlely nebo co by zamýšlely, kdyby si byly těchto nedostatků ve smlouvě vědomy.