SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
IMPRINT CHG-MERIDIAN

IMPRINT

Společnost CHG-MERIDIAN AG, zastoupená předsedou představenstva, Dr. Mathiasem Wagnerem, je poskytovatelem obchodní on-line nabídky, za kterou také nese odpovědnost.

IMPRINT

Informace podle § 2 odst. 1 nařízení o informační povinnosti poskytovatele služby (dále jako „nařízení DL-InfoV“)Tato on-line nabídka představuje informaci, kterou sděluje:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Spolková republika Německo

E-Mail: info@chg-meridian.de  
Web: www.chg-meridian.de

Telefon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Předseda dozorčí rady: Jürgen Mossakowski
Předseda představenstva: Dr. Mathias Wagner
Představenstvo: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Rejstříkový soud: Ulm HRB 551857

Finanční úřad: Weingarten
Číslo plátce daně z obratu (DPH): DE 146349520

Příslušný soud: Ravensburg
Rozhodné právo: právo Spolkové republiky Německo (BRD)

Odpovědný dozorový úřad
Spolkový kontrolní finanční úřad (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Spolková republika Německo

Odpovědná komora:
Průmyslová a obchodní komora, Weingarten

Odpovědná osoba pro tiskový a redakční obsah:
Matthias Steybe, e-mail: matthias.steybe@chg-meridian.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle článku 37 nařízení GDPR ve znění dle § 38 odst. 1 zákona FDPA-nový:
Benjamin Hummer, e-mail: dataprotection@chg-meridian.com

NÁVRH A DESIGN

design hoch drei
Glockenstraße 36
70376 Stuttgart

E-mail: info@design-hoch-drei.de
Web: www.design-hoch-drei.de

REALIZACE, HOSTING, SLUŽBY & PODPORA

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
80333 Mnichov

E-mail: 3q5@eqs.com
Web: www.3q5.eqs.com

Značka EQS Group AG Web: www.eqs.com

Odpovědnost
Společnost CHG-MERIDIAN je oprávněna tuto on-line nabídku kdykoli bez předchozího upozornění v plném či částečném rozsahu změnit či ukončit, aniž by jí tím vznikala právní odpovědnost. Uvedením odkazu na on-line nabídku třetí osoby („hypertextové odkazy“) společnost CHG-MERIDIAN nijak nepotvrzuje vlastnické právo k dané nabídce ani jejímu obsahu.

© Copyright
Všechna práva vyhrazena. Textový, obrazový a grafický obsah a jejich vzájemné uspořádání v on-line nabídce jsou chráněny autorským právem a další ochrannou právní úpravou. Je zakázáno obsah této on-line nabídky pro komerční účely měnit, rozšiřovat, pořizovat jeho rozmnoženiny a zpřístupňovat jej třetím osobám.

© Autorským právem chráněné zdroje obrazových materiálů: 
Jehle / Will Fotodesign
Still Miracle Photography
Adam Wiseman
Nathan Santos
Christian Lord Otto
Patrick Dopfer
getty images
istock
fotolia
shutterstock
F1 online
masterfile

Informace o ochraně osobních údajů:

Zde naleznete naše informace o ochraně osobních údajů.

Nařízení o bateriích:
Upozorňujeme na možnost zpětného odběru bateriípodle § 12 zákona BatterieVO:

Společnost CHG-MERIDIAN je podle nařízení o bateriích povinna v souvislosti s prodejem běžných či dobíjecích baterií nebo s dodávkou zařízení, která je obsahují, podat uživateli toto sdělení:

Baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Jakožto koncový uživatel je uživatel ze zákona povinen vybité baterie vracet. Zdarma je může vrátit v místě prodeje nebo ve svém okolí (např. ve sběrnách nebo v obchodech). Další možností je vrátit vybité baterie poštou. Dále se může obrátit na firmu, která provedla instalaci.

Běžné či dobíjecí baterie s obsahem znečišťujících látek jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Chemický název znečišťující látky je uveden u symbolu popelnice.
Legenda: Cd kadmium, Pb olovo, Hg rtuť.

Poznámka: Všeobecný zákon o rovném zacházení (zákon GAET)
Pro lepší srozumitelnost se v tomto dokumentu nerozlišuje mezi pohlavími. V rámci rovného zacházení se použité pojmy týkají jak žen, tak mužů.

Tiráž sestavil:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de