Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
Informace společnosti CHG-MERIDIAN o ochraně osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CHG-MERIDIAN AG, zastoupená předsedou představenstva, Dr. Mathiasem Wagnerem, je poskytovatelem obchodní on-line nabídky, za kterou také nese odpovědnost.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tvůrce prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: GDPR 1.0 ze dne 11. 5. 2018):
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

 

Ochrana osobních údajů

My, společnost CHG-MERIDIAN AG, jsme subjektem odpovědným za tuto on-line nabídku a jako poskytovatel telekomunikačních služeb jsme povinni vás na počátku návštěvy naší nabídky přesně, jasně, srozumitelně a přístupně informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a využívání osobních údajů. K obsahu tohoto sdělení musíte mít vždy přístup. Z tohoto důvodu jsme povinni vás informovat o osobních údajích, které o vás budeme shromažďovat nebo využívat. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Ochraně vašich osobních údajů a dodržování právní úpravy o ochraně osobních údajů přikládáme velkou důležitost. Získávání a zpracovávání osobních údajů i nakládání s nimi podléhá jak příslušné evropské, tak vnitrostátní platné právní úpravě.

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, a naše kontaktní údaje:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Spolková republika Německo

E-Mail: info@chg-meridian.de  
Web: www.chg-meridian.de 

Telefon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Předseda dozorčí rady: Jürgen Mossakowski
Předseda představenstva: Dr. Mathias Wagner
Představenstvo: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Rejstříkový soud: Ulm HRB 551857

Finanční úřad: Weingarten
Číslo plátce daně z obratu: DE 146349520

Příslušný soud: Ravensburg
Rozhodné právo: právní řád Spolkové republiky Německo (BRD)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
S případnými dotazy se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Frank Schreiber, e-mail: dataprotection@chg-meridian.com

A. Obecné informace

Z důvodu lepší čitelnosti v našem prohlášení o ochraně osobních údajů nerozlišujeme mezi muži a ženami. V rámci rovného zacházení se použité pojmy týkají jak žen, tak mužů.

Význam použitých pojmů, například „osobní údaje“ nebo „zpracovávání“, odpovídá jejich významu dle vymezení článku 4 obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s touto on-line nabídkou zpracováváme mimo jiné i tyto osobní údaje uživatelů: evidenční údaje (např. jméno a adresa klienta), smluvní údaje (např. čerpané služby, jméno odpovědné osoby, platební údaje), údaje o užívání (např. internetové stránky naší on-line nabídky, které uživatel navštíví, zájem o naše produkty) a údaje o obsahu (např. údaje zadané do kontaktního formuláře).

„Uživatelem“ se rozumí všechny kategorie osob, kterých se zpracovávání údajů týká. Jedná se například o naše obchodní partnery, zákazníky, zájemce a další subjekty, které navštíví naši on-line nabídku.

B. Zvláštní informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ručíme za to, že shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme pouze údaje, které od vás obdržíme, a to v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti a dále pro vnitřní účely, poskytování vámi požadovaných služeb a pro zpřístupnění obsahu.

Základ zpracovávání dat
Osobní údaje uživatelů zpracováváme výhradně v souladu s příslušnou právní úpravou. Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze z níže uvedených zákonných důvodů:

 • za účelem plnění smlouvy (např. při zpracovávání objednávek) a poskytování on-line služeb,
 • vyžaduje-li to zákon,
 • uživatel poskytl souhlas,
 • máme-li na zpracovávání oprávněný zájem (tj. zájem na analyzování, optimalizaci, hospodárnosti provozu a zabezpečení naší on-line nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, zejména na měření rozsahu, vytváření profilů pro reklamní a marketingové účely, shromažďování přístupových dat a využívání služeb externích poskytovatelů).

Dále uvádíme, v kterých ustanoveních nařízení GDPR jsou hlavní právní důvody upraveny:

souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 nařízení GDPR

zpracovávání za účelem plnění smluvních závazků a smluvních opatření – čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

zpracovávání za účelem plnění právních povinností – čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR

zpracovávání za účelem ochrany vlastních oprávněných zájmů – čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Předávání údajů třetím osobám

Třetím osobám údaje předáváme pouze v rámci ustanovení právních předpisů. Třetím osobám osobní údaje uživatele předáváme pouze tehdy, je-li to například nezbytné ze smluvních důvodů nebo z důvodu sledování vlastního oprávněného zájmu na hospodárnosti a efektivitě naší podnikatelské činnosti.

Využíváme-li k poskytování služeb poddodavatele, uplatňujeme v souladu s příslušnou právní úpravou vhodná právní, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů.

Předávání údajů do třetích států nebo mezinárodním organizacím
Třetími státy se rozumí státy, v nichž není nařízení GDPR přímo uplatnitelným právním předpisem. Jedná se v podstatě o všechny státy, které nejsou členy Evropské unie nebo součástí Evropského hospodářského prostoru.

K předávání údajů do třetího státu nebo mezinárodní organizaci dochází. Z tohoto důvodu zohledňujeme rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. Podle tohoto rozhodnutí se třetí stát nebo mezinárodní organizace považují za bezpečné, poskytují-li odpovídající úroveň ochrany.

Doba uchovávání osobních údajů 

Řídíme se zásadou zpracovávat pouze nezbytné údaje. Údaje, která máme k dispozici, tedy uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění výše uvedených účelů nebo po dobu, kterou předepisuje právní úprava. Pokud příslušný účel zanikne nebo jakmile vyprší příslušná lhůta, osobní data v souladu s právní úpravou zablokujeme nebo vymažeme.

K zajištění tohoto postupu jsme vytvořili samostatný vnitřní předpis.

Komunikace

Komunikujete-li s námi elektronickou poštou nebo kontaktním formulářem, souhlasíte s komunikací elektronickou cestou. V souvislosti s vaší komunikací budeme shromažďovat i osobní údaje. V případě komunikace kontaktním formulářem shromažďujeme údaje v něm uvedené. Údaje jsou přenášeny v zašifrované podobě protokolem SSL. Vaše sdělení budeme uchovávat výhradně kvůli zpracování poptávky a případným následným dotazům.

Dovolte, abychom vás informovali o příslušných právních důvodech:

zpracovávání za účelem plnění závazků a smluvních opatření – čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

zpracovávání za účelem ochrany vlastních oprávněných zájmů – čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Dovolujeme si upozornit, že při přenosu lze zprávy elektronické pošty číst a měnit bez předchozího upozornění či schválení. Dále si dovolujeme upozornit, že využíváme programové vybavení k filtrování nevyžádané elektronické pošty (spamu). Je-li zpráva elektronické pošty kvůli přítomnosti určitých znaků chybně vyhodnocena jako nevyžádaná, může ji filtr odmítnout.

Jaká máte práva?

 1. Právo na informace
  Máte právo na nezpoplatněnou informaci o osobních údajích, které o vás uchováváme. Tuto informaci vám v souladu s platnou právní úpravou poskytneme písemně na základě žádosti. Součástí poskytnuté informace bude i údaj o původu a příjemci vašich osobních údajů i o účelu zpracovávání.
 2. Právo na opravu
  Máte právo žádat opravu nesprávných osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete žádat o omezení zpracování svých osobních údajů, např. při zpochybnění jejich přesnosti.
 3. Právo na omezení zpracování
  Dále můžete žádat o omezení zpracování osobních údajů. Aby mohlo kdykoliv být zohledněno omezení zpracování vašich osobních údajů , musí být pro účel kontroly údaje uloženy v uzamčeném souboru.
 4. Právo na výmaz
  Neexistuje-li žádná právní povinnost osobní údaje uchovávat, můžete žádat jejich výmaz. Pokud právní povinnost existuje, omezíme na Vaši žádost zpracování vašich osobních údajů. Vyžaduje-li to zákon, osobní údaje vymažeme i bez žádosti.
 5. Právo na přenositelnost
  Máte právo žádat, aby nám předané osobní údaje byly k dispozici ve formátu, který umožňuje jejich přenos na jiné místo.
 6. Právo podat stížnost k orgánu dohledu
  Máte možnost podat stížnost k orgánu dohledu.

Státní zástupce pro ochranu osobních údajů a informační svobodu, Bádensko-Württembersko

Doručovací adresa: poštovní schránka 10 29 32, D-70025 Stuttgart
Sídlo: Königstraße 10a, D-70173 Stuttgart
Telefon +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Web: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Formulář stížnosti je k dispozici zde:
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

 

 1. Právo podat námitku
  Máte možnost kdykoli podat námitku proti dalšímu využívání osobních dat pro vnitřní účely. K podání námitky postačí její zaslání na adresu dataprotection@chg-meridian.com. Podáním námitky ovšem není dotčena zákonnost již provedených operací zpracování ani zpracování podle jiného právního základu, například kvůli zahájení jednání o smlouvě (viz výše).

Ochrana vašich osobních údajů

Provádíme nejaktuálnější smluvní, organizační a technická bezpečnostní opatření k zajištění souladu s právní úpravou o ochraně osobních údajů a k ochraně námi zpracovávaných údajů proti náhodnému i úmyslnému zásahu, ztrátě, zničení a neoprávněnému přístupu.

Mezi naše bezpečnostní opatření patří zejména šifrování přenosů dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem. K šifrování využíváme 256bitovou technologii SSL (AES 256), včetně naší IP adresy.

V souvislosti s dále uvedeným je tedy u vašich osobních údajů zajištěno patřičné zabezpečení (výňatek):

 1. Zajištění důvěrného charakteru osobních údajů
  K zajištění důvěrného charakteru námi uchovávaných osobních údajů jsme přijali různá opatření kontroly přístupu.
   
 2. Zajištění integrity osobních údajů
  K zajištění integrity námi uchovávaných osobních údajů jsme přijali různá opatření kontroly přenosu a vstupních dat.
   
 3. Zajištění dostupnosti osobních údajů
  K zajištění dostupnosti námi uchovávaných osobních údajů jsme přijali různá opatření kontroly objednávek a dostupnosti dat.

Zavedená bezpečností opatření se neustále zdokonalují podle stavu technického vývoje. Protože síť internet není zabezpečeným prostředím, bezpečnost přenosu vašich osobních údajů do naší on-line nabídky nejsme přes uvedená opatření schopni zaručit. Z tohoto důvodu nesete riziko za veškeré přenosy údajů z vaší strany do naší on-line nabídky vy.

Ochrana nezletilých
Osoby mladší 16 let potřebují k poskytnutí svých osobních údajů výslovný souhlas osoby, která má vůči nim rodičovskou zodpovědnost. Tyto údaje budeme zpracovávat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

Soubory cookies 
Soubory cookies využíváme. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na lokálním pevném disku v dočasných souborech internetového prohlížeče a umožňují jeho určení. Díky souborům cookies se prohlížeč lépe pohybuje v internetové nabídce a může plně využívat veškeré funkce.
Naše internetová nabídka využívá: soubory cookies prohlížeče.

Regulace souborů cookies ze strany uživatele
Soubory cookies prohlížeče: V každém prohlížeči lze nastavit, aby se soubory cookies ukládaly pouze na základě žádosti. Dále lze nastavit, aby se ukládaly pouze u aktuálně prohlížených stránek. Funkce, které umožňují volbu smazání souborů cookies, obsahují všechny prohlížeče. V nastavení lze zakázat i ukládání veškerých souborů cookies, pak ovšem dochází k omezení uživatelské komfortu funkcí on-line nabídky.

Doba ukládání souborů cookies
Tyto soubory spravují internetové stránky naší nabídky. Používají nastavení: dočasné cookies / cookies relace (jednorázové uložení)
Doba uložení: do zavření on-line nabídky.

Vypnutí ukládání nebo vymazání souborů cookies (odhlášení)
Všechny prohlížeče obsahují možnost omezení nebo vymazání souborů cookies. Podrobnosti získáte zde:

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265

Využívání nástroje etracker

K analýze dat o využívání těchto internetových stránek na nich používáme nástroje hamburské společnosti etracker GmbH(www.etracker.com). Soubory cookies při tom slouží ke statistické analýze případného využívání těchto stránek a k zobrazování využívání souvisejícího obsahu a reklam. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Cookies společnosti etracker neobsahují žádnou informaci, která by umožňovala určení totožnosti uživatele.

Údaje získané nástrojem společnosti etracker tato společnost zpracovává a ukládá pouze na území Spolkové republiky Německo na základě objednávky poskytovatele těchto internetových stránek a vztahují se na ně přísné požadavky Evropských i německých norem a právních předpisů na ochranu osobních údajů. Společnost etracker byla v tomto ohledu prověřena nezávislou společností a získala osvědčení o ochraně osobních údajů ePrivacyseal.

Zpracovávání osobních údajů probíhá na základě „oprávněného zájmu“, jak jej vymezuje Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší on-line nabídky a další činnosti v síti internet.

Zpracovávání za účelem ochrany vlastních oprávněných zájmů – čl. 6 odst. 1 písm.  f) nařízení GDPR

Protože je pro nás ochrana osobních údajů návštěvníků našich internetových stránek velmi důležitá, společnost etracker údaj o IP adrese co nejdříve anonymizuje a údaj o registraci nebo o určení zařízení převádí na jedinečný kód, který ovšem nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Řečená společnost údaje používá i jinak, s jinými údaji je spojuje a předává je třetím osobám.

Proti zpracování osobních údajů shora popsaným způsobem můžete vznést námitku. S vznesením námitky pro vás nejsou spojeny žádné negativní důsledky.

Podrobnosti o ochraně osobních údajů nástroji společnosti etracker naleznete zde.

Používání webových signálů METIS
Využíváme technologii webových signálů společnosti VG Wort (systém METIS). Z hlediska ochrany osobních údajů považuje webové signály právní úprava za neškodné. Webové signály METIS využíváme ke sledování návštěvnosti jednotlivých stránek našeho serveru.

Využívání služby Google Maps

K zobrazování map a tras využíváme službu Google Maps. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA. Užíváním této on-line nabídky souhlasíte s tím, že o vás budou společnost Google, její zástupci nebo cizí poskytovatelé shromažďovat, zpracovávat a užívat automaticky shromažďované údaje i údaje vámi vložené (včetně IP adresy). Podmínky užívání služby Google Maps jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Podrobné údaje o transparentnosti, možnostech volby a právní úpravě o ochraně osobních údajů naleznete ve středisku ochrany osobních údajů na serveru google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

 

Využívání YouTube

Na našich internetových stránkách využíváme funkcí služby YouTube k zobrazování a přehrávání video souborů. Službu nabízí společnost YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Více informací naleznete ve směrnicích společnosti YouTube o ochraně osobních údajů.

V tomto případě se uplatňuje rozšířený režim ochrany osobních údajů, v němž se podle poskytovatele začínají údaje o uživateli zaznamenávat až okamžikem zahájení přehrávání video souboru.

Při zahájení přehrávání vloženého video souboru YouTube se začnou v souborech cookies shromažďovat údaje o chování uživatele. Podle informací společnosti YouTube je účelem této činnosti mimo jiné shromažďování statistických dat o video souborech, zlepšování uživatelského prostředí a prevence zneužití. Nezávisle na přehrávání vložených video souborů se s každým voláním naší on-line nabídky vytvoří spojení se sítí společnosti Google „DoubleClick“, což může vést k dalšímu zpracovávání údajů, které nemůžeme ovlivnit.

Podrobnosti o využívání souborů cookies ze strany společnosti YouTube jsou uvedeny v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů zde: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Využívání zásuvných modulů Vimeo

Využíváme zásuvné moduly serveru Vimeo.com. Jejich provozovatelem je společnost Vimeo LCC se sídlem na adrese 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (dále jako „společnost Vimeo“ nebo „Vimeo“).

Při volání zásuvného modulu se vytvoří spojení se servery společnosti Vimeo a zprávou zaslanou do vašeho prohlížeče se zásuvný modul zobrazí na internetové stránce. Tímto způsobem server společnosti Vimeo zjistí, které internetové stránky jste navštívili. Jste-li přihlášeni jako člen Vimeo, řečená společnost tuto informaci spojí s příslušným uživatelským účtem platformy. Užitím těchto zásuvných modulů, například klepnutím na tlačítko „spustit přehrávání“ nebo zasláním komentáře, se příslušná informace spojí například s uživatelským účtem Vimeo, přičemž této operaci můžete zabránit pouze odhlášením před aktivací příslušného zásuvného modulu.

Informace o shromažďování a užívání údajů ze strany řečené platformy a příslušných zásuvných modulů naleznete zde: http://vimeo.com/privacy.

 

Používání tlačítka „sdílet“ společnosti Xing
Toto tlačítko používáme. Voláním naší on-line nabídky se v prohlížeči vytvoří krátkodobé spojení se servery společnosti XING AG (dále jako „společnosti XING“), které zajišťují provoz funkcí tlačítka „sdílet“ (zejména výpočet a zobrazení stavu). Při této operaci společnost XING o vás žádné osobní údaje neukládá (ani údaj o IP adrese). V souvislosti s funkcí tlačítka společnosti XING „sdílet“ ani nedochází k vyhodnocování chování uživatele prostřednictvím souborů cookies.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s tlačítkem „sdílej“ společnosti XING a doplňující údaje naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Užívání zásuvných modulů LinkedIn
Používání zásuvných modulů sociální sítě LinkedIn. Tuto sociální sít provozuje společnost LinkedIn Corporation se sídlem na adrese 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jako „společnost LinkedIn“ nebo „LinkedIn“). Její zásuvné moduly jsou v naší on-line nabídce označeny logem LinkedIn nebo nápisem „sdílet“ („doporučit“).

Při návštěvě naší on-line nabídky vytvoří zásuvný modul přímé spojení mezi vaším serverem a serverem společnosti LinkedIn, která získá údaj o tom, že jste ze své IP adresy navštívili naši on-line nabídku. Klepnete-li na tlačítko LinkedIn „sdílet“, pokud jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, obsah naší on-line nabídky můžete spojit se svým profilem v síti LinkedIn. Z toho důvodu může řečená společnost spojit vaši návštěvu na této on-line nabídce s vaším uživatelským účtem.

Sdělení společnosti LinkedIn k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalšímu zpracovávání a využívání službou Pinterest i informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změny prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy splňovalo požadavky platné právní úpravy nebo aby odráželo změny našich služeb. Například při zahájení poskytování nové služby. Při další návštěvě naší on-line nabídky tedy může platit nové znění prohlášení.

Ochrana značky
Zde uvedené firmy či ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů. Uvedení určité značky nebo určitého názvu má pouze informativní účel.

C. Zvláštní ustanovení pro území Ruské federace

Níže uvedená ustanovení platí pro uživatele s bydlištěm na území Ruské federace:

Služby naší shora uvedené on-line nabídky nejsou určeny občanům Ruské federace, kteří mají bydliště na jejím území.

Jste-li občanem Ruské federace a bydlíte na jejím území, výslovně vám sdělujeme, že veškeré osobní údaje, které nám prostřednictvím naší internetové nabídky sdělíte, sdělujete na svou výlučnou odpovědnost a své výlučné riziko. Dále souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za případné porušení právního řádu Ruské federace.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

1 Úvod a působnost

Společnost CHG-MERIDIAN AG (CHG) usiluje o odpovědné zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnou vnitrostátní právní úpravou jednotlivých států, v nichž působí.

Toto Oznámení o ochraně údajů zákazníkům/dodavatelům z Evropské unie (dále jako „oznámení“) popisuje, které osobní údaje společnost CHG shromažďuje, jak s nimi nakládá, komu je poskytuje, a dále uvádí práva, které v souvislosti s nakládáním s osobními údaji ze strany společnosti CHG máte jako subjekt údajů. Toto oznámení  také popisuje opatření, která společnost CHG uplatňuje na ochranu bezpečnosti osobních údajů, způsoby, jak se s námi můžete spojit ve věci nakládání s osobními údaji.

2 Kontaktní údaje správce osobních údajů

Subjekty společnosti CHG, které ve vašem státě odpovídají za shromažďování vašich osobních údajů a za nakládání s nimi (správci údajů) k účelům uvedeným v oznámení, jsou:

 • CHG-MERIDIAN AG
 • CHG-MERIDIAN Industrial Solutions GmbH
 • CHG-MERIDIAN Nederland BV
 • CHG-MERIDIAN Belgium NV
 • CHG-MERIDIAN Belux NV
 • CHG-MERIDIAN UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Computer Leasing UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Ireland Limited
 • CHG-MERIDIAN France SAS
 • CHG-MERIDIAN Spain S.L.
 • CHG-MERIDIAN Italia S.p.A.
 • CHG-MERIDIAN Austria GmbH
 • CHG-MERIDIAN Schweiz AG
 • CHG-MERIDIAN tehnološki menedžment d.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Norway AS
 • CHG-MERIDIAN Skien AS
 • CHG-MERIDIAN Sweden AB
 • CHG-MERIDIAN Denmark A/S
 • CHG-MERIDIAN Finland OY
 • CHG-MERIDIAN Polska sp. z.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN Slovakia s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN USA Corp
 • CHG-MERIDIAN Canada Ltd.
 • CHG-MERIDIAN S.A.P.I. de C.V.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Locação de Equipamentos Ltda.

Kontaktní údaje naleznete zde.

3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále také jako „pověřenec“). Pověřenec se věnuje všem záležitostem, jež se vašich osobních údajů týkají. Jeho úkolem je zejména kontrola a zajišťování dodržování podmínek tohoto oznámení a požadavků příslušné právní úpravy. Pověřenec také odpovídá na žádosti o radu ve věcech ochrany osobních údajů.

V případě potřeby upřesňujících nebo doplňujících informací k tomuto oznámení se prosím obraťte na adresu:

dataprotection@chg-meridian.com

 

4 Účely zpracovávání osobních údajů a právní základ

Společnost CHG zpracovává osobní data v souladu s příslušnou právní úpravou a pro omezené, výslovně uvedené a oprávněné účely. Společnost CHG nebude osobní údaje používat k účelům, které neodpovídají původnímu účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny, pokud k tomu předem neposkytnete souhlas.

Osobní údaje zákazníků/dodavatelů mohou být zpracovávány k těmto účelům:

 • správa obchodních vztahů se současnými a budoucími klienty,
 • správa obchodních vztahů se současnými a budoucími dodavateli,
 • propagační činnost,
 • provádění statistických šetření, marketingových studií apod.

Společnost CHG dbá na to, aby naše vnitřní předpisy jednoznačně zdůvodňovaly rozhodnutí k užití osobních údajů k jiným účelům zpracování. Pokud se rozhodneme k užití osobních údajů, které o vás máme, k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, budeme vás o tom informovat.

5 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření smlouvy se společností CHG nebo k plnění povinností, které ve vztahu ke správě odběratelsko-dodavatelských vztahů ukládá společnosti CHG zákon. Zpracovávají se pouze osobní údaje, jež jsou nezbytné k realizaci účelu jejich shromáždění.

Mezi zpracovávané osobní údaje patří:

 • obchodní informace (např. název organizace, organizačního útvaru a pracovního zařazení),
 • smluvní informace (např. datum uzavření smlouvy, druh smluvního vztahu apod.).

Pokud příslušná právní úprava shromažďování osobních údajů zakazuje, společnost CHG tento zákaz dodržuje.

V souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy v žádném případě nebudou zpracovávány osobní údaje o náboženském vyznání, rasovém či etnickém původu, politickém a filozofickém smýšlení, členství v odborové organizaci či sexuálním životě.

Osobní údaje bude společnost CHG vést způsobem, který bude zajišťovat jejich správnost, úplnost a aktuálnost.

6 Zabezpečení osobních údajů

Společnost CHG zavedla vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení osobních údajů, která odpovídá danému riziku, například analýza rizik obsahuje analýzu rizika ohrožení práv subjektů údajů, realizační náklady, povahu, rozsah, kontext a účely zpracovávání údajů.

Tato opatření zahrnují

i) v odpovídajících případech šifrování osobních údajů,

ii) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,

iii) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,

iv) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

7 Příjemci osobních údajů

Přístup k osobním údajům poskytuje společnost CHG pouze v nezbytných případech, přičemž přístup je omezen na osobní údaje nutné k výkonu funkce, které byl přístup k údajům poskytnut.

Povolení k přístupu k osobním údajů bude vždy spojeno s danou funkcí tak, aby nebyl umožněn přístup na osobním základě. Poskytovatelé služeb obdrží osobní údaje pouze podle účelů uvedených ve smlouvě, kterou s nimi společnost uzavřela.

8 Mezinárodní přenos osobních údajů

Mezinárodním přenosem osobních údajů se rozumí jejich přenos mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mezinárodní rozměr společnosti CHG zahrnuje i přenos osobních údajů ostatním členům skupiny nebo třetím osobám, které mohou sídlit mimo území EHP, i příjem osobních údajů od těchto subjektů. Společnost CHG zajistí, že při přenosu osobních údajů do států s jinými normami ochrany osobních údajů budou k odpovídající ochraně osobních údajů uplatněna vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se při přenosu dodržovala příslušná právní úprava o ochraně osobních údajů. Na základě vzorových smluvních doložek Evropské unie uzavřela společnost CHG dohody o předávání údajů, kterými upravuje mezinárodní předávání údajů; tyto dohody jsou na vyžádání k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje bude společnost CHG uchovávat nejdéle po dobu povolenou zákonem nebo po dobu nutnou k naplnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny či jinak zpracovány, a bude se při tom řídit místně platnými podmínkami uchovávání údajů.

10 Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle příslušné právní úpravy máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování a právo vznést proti zpracování námitku,
 • právo na přenositelnost osobních údajů v odpovídajícím rozsahu,
 • právo na odvolání souhlasu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na jeho základě,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

11 Různá ustanovení

Obsah tohoto oznámení lze průběžně měnit; případné změny budou řádným způsobem oznámeny.

Text tohoto oznámení je společnost CHG oprávněna měnit dodatky, a to pouze za účelem dosažení souladu s místně platnou právní úpravou. V případě rozporu mezi textem oznámení a zvláštním místě platným dodatkem přijatým podle místně platné právní úpravy, platí zvláštní místně platný dodatek.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TESMA®

1 Všeobecné informace

Úvod

Společnost CHG-MERIDIAN AG je odpovědná za tuto online nabídku a jako poskytovatel teleslužby vás musíme při navštívení naší online nabídky informovat o způsobu, rozsahu a účelech pořizování a používání osobních údajů přesnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou v jasném a jednoduchém jazyce. Obsah tohoto oznámení vám přitom musí být stále k dispozici. Máme proto povinnost informovat vás, které osobní údaje pořizujeme nebo používáme. Jako osobní údaje se označují veškeré informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám.

Klademe velký důraz na bezpečnost vašich údajů a dodržování právních ustanovení o ochraně údajů. Pořizování, zpracování a využívání osobních údajů podléhá ustanovením aktuálně platných evropských a národních zákonů.

Následujícím prohlášením o ochraně údajů vám chceme ukázat, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat:

 

CHG-MERIDIAN AG

Franz-Beer-Straße 111

88250 Weingarten

Deutschland

 

E-mail: info@chg-meridian.com

Web: www.chg-meridian.com

 

Telefon: +49 751 503-0

Fax: +49 751 503-66

 

Předseda dozorčí rady: Jürgen Mossakowski

Předseda představenstva: Dr. Mathias Wagner

Představenstvo: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

 

Obchodní rejstřík Ulm HRB 551857

 

Finanční úřad Weingarten

Identifikační číslo pro daň z obratu: DE 146349520

 

Sídlo soudu Ravensburg

Aplikovatelné právo: Právo Spolkové republiky Německo (SRN)

 

Náš zmocněnec pro ochranu údajů

Na našeho zmocněnce pro ochranu údajů se můžete obrátit s dotazy:

Frank Schreiber, e-mail: datenschutz@chg-meridian.com

 

Pojmy

Pro lepší srozumitelnost jsme v našem prohlášení o ochraně údajů upustili od rozlišování ženského a mužského rodu. Ve smyslu rovnocenného posuzování platí příslušné pojmy pro obě pohlaví.

V článku 4 Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) získáte informace o tom, co znamenají použité pojmy, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“.

K osobním údajům uživatelů, zpracovaným v rámci této online nabídky, patří údaje o zásobách (např. jméno a adresy zákazníka), smluvní údaje (např. využité služby, jména referentů, platební údaje), údaje o využití (např. navštívené webové stránky naší online služby, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. údaje zadané v kontaktním formuláři).

„Uživatel“ přitom zahrnuje všechny kategorie osob, kterých se týká zpracování údajů. Mezi ně patří např. naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a ostatní návštěvníci naší online nabídky.

 

Právní základy zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nám slouží jako právní základ pro postupy zpracování, ke kterým jsme dostali souhlas pro určitý účel zpracování.

Je-li třeba zpracování osobních údajů k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jako je tomu například při postupech zpracování, které jsou nutné pro dodání zboží nebo vykonání jiné služby či protislužby, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To samé platí pro takové postupy zpracování, kterých je třeba k provedení předsmluvních opatření, třeba v případech dotazů k našim produktům nebo službám.

Pokud podléháme právní povinnosti, na základě které je nutné zpracování osobních údajů, jako například k plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na č. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Je-li třeba zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Postupy zpracování se mohou zakládat také na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. O tento právní základ se postupy zpracování opírají, když je třeba zpracování k zachování oprávněného zájmu, ať už našeho nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby.

2 Všeobecné využívání webových služeb

Zpracování osobních údajů

Naši stránku můžete navštěvovat, aniž byste aktivně uváděli údaje o své osobě. Při každém vyvolání internetové stránky ale automaticky ukládáme přístupové údaje (protokolové soubory ze serveru), jako např. název vašeho poskytovatele internetových služeb, použitý operační systém, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, datum a dobu trvání návštěvy nebo název požadovaného souboru, a z bezpečnostních důvodů, např. kvůli rozpoznání útoků na naše webové stránky, také IP adresu použitého počítače. Tyto údaje se vyhodnocují výhradně ke zlepšování naší nabídky a neumožňují žádnou identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje zpracováváme a využíváme k následujícím účelům:

1. Poskytování webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG,

2. zlepšování našich webových stránek a

3. zabránění a rozpoznání chyb / chybných funkcí a také zneužití webových stránek.

 

Zpracování údajů tohoto druhu probíhá buď k plnění smlouvy prostřednictvím využívání webové stránky společnosti CHG-MERIDIAN AG, nebo máme-li oprávněný zájem na zabezpečení funkčnosti a bezvadného provozu webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG stejně tak jako i k přizpůsobování těchto webových stránek požadavkům uživatelů.

Po přihlášení uživatelů do systému TESMA® v naší zákaznické oblasti se protokolové soubory navíc zpracovávají a ukládají s interně přiděleným označením uživatele.

Tyto protokolové soubory obsahují po přihlášení do systému TESMA® následující údaje: naše označení, verzi prohlížeče, použitý operační systém a datum a dobu trvání návštěvy

Údaje v tomto rámci zpracováváme k plnění naší smluvní povinnosti s našimi zákazníky a k poskytování našich služeb. Právním základem pro zpracování údajů v tomto rámci je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Mimo to jsme smluvně vázaní pokyny zpracovatelské smlouvy a disponujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními k ochraně práv dotčených osob.

 

E-mailový kontakt

Pokud nám zašlete dotazy, resp. informace e-mailem, uloží se u nás vaše údaje (e-mailová adresa, obsah vašeho e-mailu, předmět vašeho e-mailu a datum/čas) včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete (např. podpis, jako jméno, příjmení, resp. telefonní číslo, adresa), za účelem vyřízení dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Uživatel je upozorněn na to, že e-maily mohou být na přenosové cestě neoprávněně a nepozorovaně přečteny nebo změněny. Společnost CHG-MERIDIAN AG používá software k filtrování nevyžádaných e-mailů (spamový filtr). Prostřednictvím spamového filtru mohou být e-maily přesunovány systémem do spamové složky, jsou-li kvůli určitým vlastnostem nesprávně identifikovány jako spam, a v takovém případě se nám nedoručí.

Vámi zadané údaje u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením, nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení – zůstávají nedotčená.

3 Využívání systému TESMA®

Služby založené na souborech cookie

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a abychom umožnili využití určitých funkcí, používáme na našich webových stránkách takzvané soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. U souborů cookie se jedná o standardní internetovou technologii k ukládání a vyvolávání přihlašovacích a jiných uživatelských údajů pro všechny uživatele webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG. Mimo to nám umožňují ukládat uživatelská nastavení, aby se naše webové stránky mohly zobrazovat ve formátu přizpůsobeném pro vaše zařízení.

Používání cookies slouží našemu oprávněném zájmu zajistit vám co nejpříjemnější návštěvu našich webových stránek a ušetřit vás vícenásobného zadávání údajů nebo opakovaného nastavování. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Některé z cookies, které používáme, se po ukončení návštěvy z prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, zase smažou (tzv. dočasné soubory cookie). Ostatní cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem znovu rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o umísťování cookies informováni a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo abyste přijímání cookies mohli pro určité případy nebo všeobecně odmítnout. Dále můžete cookies dodatečně vymazat, abyste odstranili údaje, které webové stránky uložily ve vašem počítači. Deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG.

Deaktivace nebo odstranění souborů cookie (opt-out)

Internetové prohlížeče nabízejí možnosti k omezení a vymazání souborů cookie. Další informace k tomuto tématu získáte na následujících webových stránkách: 

 

Naše služby

Registrace na internetové stránce a přihlášení

Máte možnost zaregistrovat se na naší internetové stránce. Registrace slouží za účelem nabídnout vám obsahy nebo služby, které se dají vzhledem k povaze věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Zde potřebujeme následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou třeba k registraci a s tím k plnění naší smluvní povinnosti.

Při přihlášení na naší internetové stránce s vašimi přístupovými údaji se dále uloží IP adresa, přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a také čas přihlášení. Uložení těchto údajů probíhá na pozadí, neboť jen tak se dá zabránit zneužití našich služeb, a tyto údaje v případě potřeby umožňují objasnit spáchané trestné činy. Uložení těchto údajů je tedy třeba k našemu zabezpečení. Tyto údaje se zásadně nepředávají dále třetím osobám, pokud nenastane zákonná povinnost předat je dále nebo jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kontaktní formulář / dotazy

Na naší stránce máte možnost zaslat nám své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře. Při tom se u nás uloží vaše údaje z kontaktního formuláře (obsah vašeho dotazu, předmět vašeho dotazu a datum) včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete (jméno, příjmení, společnost, telefonní číslo a e-mail), za účelem vyřízení dotazu a pro případ následných otázek. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením, nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení – zůstávají nedotčená.

Funkce pro nakupování

Na našich webových stránkách máte možnost využít funkce pro nakupování. Zde pořizujeme další kontaktní a adresní údaje k následujícím účelům:

Zpracováváme vaše údaje k následujícím účelům:

 • ke zpracování vaší objednávky a popř. vrácení objednávek
 • dále vaše údaje zpracováváme ke správě vašeho osobního účtu
 • k zasílání textových zpráv o stavu vaší objednávky
 • ke kontaktování v případě, že se vyskytnou problémy s dodáním vašeho zboží

Tyto údaje musíme, abychom v daném případě splnili naše smluvní povinnosti, předat dále třetím osobám, jako jsou zpracovatel zakázky, zásilkové služby, banky, finanční úřad atd. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Tyto údaje zůstávají uložené po celou dobu využívání. Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení podle obchodně a daňově právních předpisů – zůstávají nedotčená.

Funkce pro zpětnou vazbu

Na našich webových stránkách máte možnost zanechat zpětnou vazbu. Zpětná vazba je přístupná pro TESMA® Community. Váš komentář se uloží a zveřejní s vaším uvedeným uživatelským jménem a také s údaji o čase zadání komentáře. Dále se zaprotokoluje IP adresa, přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP).

Informační služba

Při psaní vašeho komentáře můžete zaškrtnout naši e-mailovou službu. Budete pak informováni, když další uživatelé zanechají komentář k příspěvku. Zasílání oznámení můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu.

4 Bezpečnost dat

Společnost CHG-MERIDIAN AG učinila vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnostní úrovně úměrné riziku. Taková analýza rizik zahrnuje odhad rizika ohrožení práv dotčené osoby, nákladů na implementaci a také způsobu, rozsahu, kontextu a účelu pro zpracování dat.

Opatření zahrnují:

(i) šifrování osobních údajů, je-li to potřebné a přiměřené;

(ii) zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a spolehlivosti systémů a služeb zpracování;

(iii) zajištění dostupnosti a přístupu k osobním údajům v případě fyzické nebo technické události a také včasné obnovení;

(iv) postup k pravidelné kontrole a vyhodnocování účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování

5 Přenos dat

Příjemce osobních údajů

Společnost CHG-MERIDIAN AG poskytuje přístup k osobním údajům pouze tehdy, jsou-li naléhavě třeba. Tento přístup se omezuje na osobní údaje, které jsou třeba k určenému účelu.

Autorizace pro přístup k osobním údajům je vždy spojená s účelem, takže se neschvaluje všeobecný přístup k osobním údajům. Poskytovatelé služeb získají osobní údaje pouze v souladu s účelem smluvního vztahu se společností.

 

Mezinárodní přenos dat

Mezinárodní přenos dat se vztahuje na přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mezinárodní přítomnost společnosti CHG-MERIDIAN AG zahrnuje přenos osobních údajů od a k jiným koncernovým společnostem nebo třetím osobám, které se nacházejí mimo EHP. Společnost CHG-MERIDIAN AG zajistí, aby byla při přenosu osobních údajů v zemích s odlišnými standardy pro ochranu dat učiněna vhodná opatření k přiměřené ochraně osobních údajů, aby byly tyto přenosy dat zajišťovány v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Společnost CHG-MERIDIAN AG realizovala ujednání o přenosu dat na základě standardních smluvních doložek EU, aby pokrývala mezinárodní přenosy dat. Kopie těchto ujednání jsou na požádání k dispozici u zmocněnce pro ochranu údajů.

6 Lhůty uložení

Společnost CHG-MERIDIAN AG nebude vaše osobní údaje zpracovávat déle, než je povoleno podle aplikovatelných zákonů a ustanovení o ochraně údajů. Toto platí s výhradou platných místních předpisů o uložení.

7 Upozornění k nezletilým

Tato online nabídka nesměřuje na nezletilé osoby mladší 16 let. Osoby, které ještě nedosáhly věku 16 let, nesmějí bez souhlasu zákonného zástupce předávat žádné osobní údaje společnosti CHG-MERIDIAN AG.

8 Vaše práva

V rámci platných zákonů o ochraně údajů vám přísluší následující práva:

 • právo na informace, opravu a vymazání osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování a vznesení námitky;
 • právo na přenositelnost dat, je-li to aplikovatelné;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9 Závěrečná ustanovení

Externí odkazy

Na naší webové stránce najdete odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Tímto upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na obsah na webových stránkách, na které odkazujeme, ani na dodržování ustanovení o ochraně údajů jejich poskytovateli.

 

Změny našeho prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení se občas může měnit a doplňovat. Společnost CHG-MERIDIAN AG smí toto prohlášení upravovat pouze tak, aby vyhovovalo místním a všeobecným právním předpisům. V případě rozporů mezi tímto prohlášením a specifickým místním zákonem mají přednost místní zákony.